การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

obj

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายการสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์เบื้องต้นได้
  2. ออกแบบและสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้
  3. จัดรูปแบบ ตกแต่งเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างเหมาะสมสวยงามได้
  4. ค้นหาข้อมูลการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้
  5. สั่งพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
  6. ประยุกต์ใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ในทางสร้างสรรค์ อย่างมีจิตสำนึกได้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

รายวิชา การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ รหัส ง32202                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                                                               จำนวน  1.0  หน่วยกิต

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

โปรแกรม Microsoft Publisher 2010 ข้อ 1 – การใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 เบื้องต้น- ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Publisher 2010ย

4

10

2

การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 ข้อ 2 – ข้อ 6 – การสร้างนามบัตร- การสร้างแผ่นพับ- การสร้างปฏิทิน- การสร้างแผ่นป้ายหรือฉลาก- การสร้างรายการอาหาร- การสร้างหัวกระดาษท้ายกระดาษ- การสร้างซองจดหมาย

– การสร้างการ์ดอวยพร

32

50

ทดสอบกลางภาค

2

20

ทดสอบปลายภาค

2

20

รวม

40

100

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ รหัส ง32202                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                                                               จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

โปรแกรม Microsoft Publisher 2010

4 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรมพับลิสเชอร์เบื้องต้น

2 ชม.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เริ่มต้นสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์

2 ชม.

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010

32 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างนามบัตร        

4 ชม.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างแผ่นพับ         

4 ชม.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างปฏิทิน 

4 ชม.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างแผ่นป้ายหรือฉลาก      

4 ชม.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การสร้างรายการอาหาร 

4 ชม.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การสร้างหัวกระดาษท้ายกระดาษ 

4 ชม.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การสร้างซองจดหมาย   

4 ชม.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การสร้างการ์ดอวยพร   

4 ชม.

 
ทดสอบกลางภาคและปลายภาค

4 ชม.

รวม

40 ชั่วโมง

Advertisements