การสร้างงานสื่อผสม

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา  ง 3๒๒0๑   ชื่อวิชา  การสร้างงานสื่อผสม                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

เวลา  40  ชั่วโมง                                                             จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

ศึกษาหลักการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ การสร้างแบบจำลองความคิด การใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบและนำเสนอ หลักการแก้ปัญหา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการวิเคราะห์และการเลือกใช้เทคโนโลยี หลักการพัฒนาโครงงาน วิธีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล การใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเสนองาน การสร้างชิ้นงานและโครงงานด้วยโปรแกรม Authorware หลักการพัฒนาและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Authorware

ฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างชิ้นงานหรือสร้างโครงงานสื่อผสมจากจินตนาการตามกระบวนการที่วางไว้อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีจิตสำนึกในการทำงานและมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย รักการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

รายวิชา การสร้างงานสื่อผสม รหัสวิชา ง 3๒๒0๑                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

เวลา  40  ชั่วโมง                                                                        จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง ๒.1

ม.๔-๖/ ๓

ม.๔-๖/ ๔

ม.๔-๖/ ๕

– ประวัติ ความหมาย ลักษณะสำคัญ องค์ประกอบ ประเภท รูปแบบการนำเสนอ ประโยชน์และข้อด้อยของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

– หลักการออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ย

๑๐

รู้จักกับโปรแกรม Authorware ง ๓.1

ม.๔-๖/ ๕

ม.๔-๖/ ๑๑

– การเรียกใช้งานโปรแกรม Authorware

– สวนประกอบของโปรแกรม Authorware

– แถบเครื่องมือ (Toolbar)

– ถาดไอคอน (Icon Palette)

– การใช้งานไอคอน (Icon) ต่างๆ

– การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับการสร้างงาน

๑๐

เริ่มต้นสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง ๓.1

ม.๔-๖/ ๕

ม.๔-๖/ ๑๑

– การสร้างหน้าจอตอบรับ

– การสร้างรายการบทเรียน

– การสร้างคำยอธิบายรายวิชา

– การสร้างเนื้อหาบทเรียน

– การตกแต่งเนื้อหาบทเรียนด้วย multimedia

8

10

สอบกลางภาค

2

๒๐

5

  ง ๓.1

ม.๔-๖/ ๕

ม.๔-๖/ ๑๑

– การสร้างแบบทดสอบ

– การสร้างข้อมูล ผู้สอน

– การสร้างเมนูออกจากบทเรียน

8

10

6

  ง ๓.1

ม.๔-๖/ ๗

ม.๔-๖/ ๙

ม.๔-๖/ ๑๒

– การสร้างคู่มือประกอบการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

– การทำยโครงการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

– นำเสนอผลงาน

14

20

สอบปลายภาค

2

20

รวม

40

100

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: