เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบองระบบงานคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้การสื่อสารและการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับงาน การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลและตัดสินใจในการทำงาน ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการปฏิบัติ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัด

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
5. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
7. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
8. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
9. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
10. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
11. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
12. บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 ฮาร์ดแวร์
หน่วยที่ 5 ซอฟต์แวร์
หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 7 อินเทอร์เน็ต
หน่วยที่ 8 โครงงานคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดใบความรู้

ใบความรู้ที่ 1

ใบความรู้ที่ 2

ใบความรู้ที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint

PowerPoint-Chapter-01

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานที่ 2.1

Advertisements